دوره‌های برگزار شده

دوره‌های گذشته

EPM-1399

ایده ابتدایی دوره مدیریت محصول سازمانی پیشرفته، در تابستان سال 1398 در کمیته نوآوری شرکت سحاب پرداز شکل گرفت و اولین دوره در پاییز و زمستان سال 1399 برگزار شد. مدت زمان آن 80 ساعت کلاس در کنار 30 ساعت کارگاههای منتورشیپ بود. تعداد متقاضیان ثبت نام در این دوره حدود 300 نفر بودند که از این میان، در فرایند ارزیابی 56 نفر پذیرفته شدند و شرکت کردند.

اساتید و ارزیابان EPM -1399