ذیشان سید

|

بنیانگذار Tech talk for non-developers کانادا

  • مهندس ارشد نرم افزار Getty Imagesکانادا
  • توسعه دهنده ارشد Klick کانادا
  • بنیانگذار و مدیر توسعه Hak Studio کانادا
  • مدیر ارشد فنی Loose Button